Taisyklės

Šios taisyklės nustato apgyvendinimo sąlygas, svečių teises ir pareigas. Kiekvienas apartamentuose užsiregistravęs asmuo yra laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir laikomas įsipareigojęs jų laikytis bei privalo su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis bei užtikrinti, jog šie jų laikytųsi.

APGYVENDINIMAS

 • Apartamentų paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama telefonu, el. paštu ar kitais pardavimo kanalais. Apartamentų rezervacija yra laikoma įvykusia tik Operatoriui gavus pilną apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį. Gavus apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį, svečiams yra išsiunčiamas pranešimas su apartamentų rezervacijos patvirtinimu.
 • Nuo pirminės rezervacijos (užklausimo) atlikimo pilnas užsakomų paslaugų apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas arba kitą terminą, nurodytą pirminės rezervacijos patvirtinimo pranešime, gautame iš Operatoriaus. Svečiui nurodytu terminu neapmokėjus visos užsakomų paslaugų kainos, pirminė rezervacija yra anuliuojama.
 • Rezervacijos atšaukimas nemokamas iki 7 dienų iki atvykimo. Atšaukus iki 3 dienų galimas dalinis kompensavimas pilnos rezervacijos kainos, kuris turi būti suderinamas su administracija. Užsakymo atšaukimas veliau nei 3 dienos iki atvykimo nėra kompensuojamas.
 • Atvykimas apartamentuose yra nuo 15 val., išvykimas – iki 11 val. Esant galimybei ir iš anksto suderinus su Operatoriaus administracija, svečiams gali būti taikomas nemokamas vėlesnis išvykimas (iki 14 val.) arba papildomai apmokamas vėlyvas išvykimas (iki 18 val.).
 • Nepriklausomai nuo mokėtojo už paslaugas, kiekviename atskirame apartamento numeryje privalo registruotis pilnametis asmuo.
 • Operatorius pasilieka teisę nepriimti apgyvendinimui asmenų, kurie yra neblaivūs; atsisako pateikti reikiamus asmens tapatybės dokumentus; elgiasi agresyviai. Operatoriaus darbuotojų ir (ar) kitų apartamentų atžvilgiu, savo netinkamu elgesiu kelia grėsmę operatoriaus darbuotojams, kitiems apartamentų svečiams, operatoriaus turtui.
 • Operatorius turi teisę iš apartamentų pašalinti asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems svečiams ar Operatoriaus turto saugojimui, neatitinka apartamentų koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai.
 • Svečiai su naminiais gyvūnais (augintiniais) – priimami ir apgyvendinami, tik iš anksto susitarus su operatoriumi. Visoje apartamentų teritorijoje svečių augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais, paleisti augintinius laisvai bėgioti apartamentų teritorijoje yra draudžiama. Griežtai draudžiama leisti augintiniams tuštintis ant teritorijoje augančių dekoratyvinių augalų ir gėlių. Augintinių šeimininkai nedelsiant privalo surinkti visas savo augintinių išmatas. Už šiame punkte numatytų taisyklių nesilaikymą yra taikomaa 30 EUR bauda.
 • Rezervacijos atšaukimas nemokamas iki 7 dienų iki atvykimo. Atšaukus iki 3 dienų galimas dalinis kompensavimas pilnos rezervacijos kainos, kuris turi būti suderinamas su administracija, atšaukimas veliau nei 3 dienos iki atvykimo nėra kompensuojamas.

SVEČIŲ PAREIGOS

 • Apartamentų svečiai privalo laikytis tvarkos, geros moralės, visuomenėje priimtų elgesio normų, savo veiksmais ir elgesiu nepažeisti Operatoriaus darbuotojų ir kitų apartamentų svečių teisių, nedrumsti viešosios tvarkojs. Esant reikalui Operatoriaus darbuotojai turi teisę kviesti policiją ir (ar) apsaugos tarnybas.
 • Nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) svečiai privalo laikytis tylos, netrukdyti kitų viešbučio svečių poilsio,
 • Esant bet kokiems technikos, įrangos, invetoriaus gedimams apartamentų kambariuose, turto sugadinimui ir pan., svečiai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą, pranešti apie tai Operatoriaus darbuotojams. Esant technikos, įrangos ar kito inventoriaus gedimams jais naudotis yra draudžiama. Operatorius neatsako už svečiams ar kitiems asmenims padarytą žalą, svečiams naudojantis sugedusiais prietaisais, technika ar kitokiu sugedusiu numerio inventoriumi.
 • Prisiregistravęs svečias yra atsakingas už visų jo numeryje faktiškai gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.
 • Svečiai privalo LR įstatymų nustaatyta tvarka atlyginti savo veiksmais / neveikimu padarytą žalą Operatoriaus turtui ar turtiniams interesams bei tretiesiems asmenims padarytą žalą, įskaitant Operatoriaus negautas pajamas. Už Operatoriui padarytos žalos atlyginimą atsako numeryje užsiregistravęs suaugęs asmuo. Esant reikalui Operatoriaus darbuotojai turi teisę kviesti policiją ir (ar) apsaugos tarnybas.

APARTAMENTUOSE DRAUDŽIAMA

 • Rūkyti bet kuriuose apartamentų vidaus patalpose (numeriuose ir bendro naudojimo patalpose). Už rūkymą vidaus patalpose yra taikoma 50 EUR bauda.
 • Išsinešti iš numerių rankšluosčius, antklodes, patalynę ar kitą numerio inventorių.
 • Gerbiami svečiai, prašome Jūsų saugoti ir tausoti mūsų turtą. Mes tikimės, kad viešnagės metu Jūs jausitės komfortiškai. Kadangi būna ir įžūlių svečių, civilinis kodeksas numato, kad apartamentų savininkai turi teisę išieškoti turtinę žalą.
 • Apie daiktų ar kito turto dingimą, trūkumą, sugadinimą svečias privalo nedelsiant pranešti administracijai ir kompensuoti žalą.
 • Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme Jums ramų ir saugų poilsį. Ačiū Jums už supratingumą ir toleranciją.